Pabo 3

Het 1ste half jaar:

Dit semester (module 3.1 en 3.2) is voor jou de laatste fase om je te ontwikkelen tot een basisbekwame leerkracht.
Basisbekwaam wil zeggen dat:
• je over voldoende vakkennis en vaardigheden beschikt om verantwoord les te kunnen geven;
• je beheersingsniveau zelfstandig is (zelfstandig handelend, uitvoerend, ontwerpend en initiatiefrijk);
• je functioneert onder de verantwoordelijkheid en begeleiding van de mentor(stage) en dat je wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider van de opleiding;
• de complexiteit van je taken voornamelijk bestaat uit onderwijstaken binnen de groep, tegemoetkomend aan verschillende niveaus binnen die groep en gedurende grotere delen van de dag.

Van stageschool naar opleidingsschool
Naast de stageactiviteiten voer je in dit derde jaar ook andere activiteiten uit op je stageschool. Zo’n stageschool noemen we een opleidingsschool.
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) vervalt als onderdeel op de opleiding. In plaats daarvan wordt SLB op de opleidingsschool uitgevoerd. Je gaat op verschillende manieren met andere studenten samenwerken en leren. De meesten van jullie krijgen te maken met een opleider in de school: een basisschoolleerkracht die zich, net zoals een SLB’er, heeft gespecialiseerd in het begeleiden van studenten.

Waaraan ga je werken?
In het tweede jaar heb je je verdiept in de verschillen tussen kinderen. Je weet hoe je vanuit deze verschillen je lessen kunt ontwerpen. Je hebt intensief gewerkt met het ADIM model en kunt hiermee een goede lesopzet maken. Waar nodig kun je dit model aanpassen aan specifieke vakken en/of onderwijsactiviteiten.
Je hebt lessenseries/activiteitenreeksen verzorgd die goed op elkaar aansluiten: het vaststellen van de onderwijsresultaten van de ene les was de beginsituatie voor je volgende les. Je hebt een start gemaakt met het afnemen van methodegebonden toetsen. Je kunt de resultaten ervan verwerken en interpreteren, conclusies trekken en vervolgens suggesties doen voor het vervolgaanbod. Uiteindelijk kun je zo een goede vervolgactiviteit ontwerpen en uitvoeren. Bij het ontwerpen van onderwijsactiviteiten heb je een start gemaakt met het bewust inzetten van bepaalde didactische werkvormen. Je denkt na over welke werkvorm in welke situatie het meest geschikt is om de gestelde doelen te bereiken. Je kunt meerdere activiteiten achter elkaar verzorgen waarbij je de overgangen efficiënt organiseert.


In module 2.4 heb je gekozen om je te specialiseren in het jongere of het oudere kind. In dit laatste semester, voorafgaand aan basisbekwaamheid, verdiep je je nog meer in verschillen tussen kinderen. Je doet dat in de bouw die je als specialisatie hebt gekozen. Je herkent en benoemt onderwijsbegeleidingsbehoeften van kinderen. Je werkt dit uit in een groepsplan per vakgebied en op sociaal-emotioneel gebied. Je verdiept je in het zorgsysteem en de manier van handelingsgericht werken op je opleidingsschool. Je zult merken dat alles zich niet meer alleen binnen de klas afspeelt, maar dat je met verschillende sleutelfiguren in de school te maken krijgt als je het over passend onderwijs hebt. Ook externe instanties spelen hierin een rol.

Je eindniveau in het tweede jaar is de beginsituatie voor de stage in het derde jaar. Je hebt aan het eind van het tweede jaar de balans opgemaakt en een POP geschreven. Hierin heb je specifiek benoemd aan welke deelcompetenties je extra aandacht wilt geven, nu in eerste module van het derde jaar. Je POP is één van de richtlijnen voor je ontwikkeling in het derde jaar. Dit POP heeft nauw verband met de competentieontwikkeling die je in het derde jaar moet doormaken om basisbekwaam te worden.

Het 2de half jaar:

De afstudeerfase omvat specialisaties die verdieping geven aan jouw ontwikkeling als leraar. Daar kies je grotendeels zelf voor: je keuze voor een vakspecialisatie, voor onder- of bovenbouw en voor een profiel dragen hieraan bij. In de stage ligt de focus op de activiteiten in de groep, waarbij je de opgedane kennis rondom passend onderwijs zo goed mogelijk toepast. Op maandag en dinsdag ben je op je eigen stageschool. De vrijdag gebruik je voor de verdere uitwerking van het teamonderzoek op de stageschool waar het onderzoek plaatsvindt. Het kan zijn dat je het teamonderzoek uitvoert op een andere dan je eigen stageschool.

Wat moet je al kunnen?
Je kent alle facetten van passend onderwijs en kan die kennis toepassen. Je kunt werken met een groepsplan en je hebt je verdiept in het zorgsysteem en de manier van handelingsgericht werken op je stageschool. Je hebt een goed beeld gekregen van de externe instanties die een rol spelen binnen passend onderwijs.
Waaraan ga je werken?
Je hebt de hoofdfase afgerond met een assessment. Op basis van de rapportage van het assessment en je eigen kijk op je ontwikkeling schrijf je een POP. Dit POP lever je in week 2 van module 3 in en evalueer je aan het eind van module 4. Hierin besteed je aandacht aan je talenten en aan de (deel-) competenties die je nog verder moet ontwikkelen. Je doet dit aan de hand van de competentiegids. Je kunt zowel competenties uit de hoofdfase als uit de afstudeerfase een plek geven in je ontwikkelplan.
Het POP schrijf je volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen. Het ontwikkelplan lever je in bij je SLB’er. In je stage voer je opdrachten uit die geformuleerd zijn vanuit je gekozen profiel en vakspecialisatie. In deze eerste periode van de afstudeerfase geef je zoveel mogelijk dagdelen, hele dagen en meerdere dagen achter elkaar les. Daarmee bereid je je goed voor op de eindstage in het tweede deel van het vierde jaar.

Voorbereiding eindstage vierde jaar
Tijdens dit semester geeft de coördinator van de afstudeerfase op iedere locatie voorlichting over de eindstage in het vierde jaar. In het tweede deel van het semester solliciteer je naar een eindstageplaats.

Begeleiding en beoordeling van de stage en SLB
Net als in het eerste semester word je tijdens de stage in de nieuwe groep direct en intensief begeleid door je mentor. Hij/zij geeft feedback op je stageactiviteiten en houdt regelmatig reflectiegesprekken. De SLB’er of basisschoolcoach begeleidt je meer op afstand via de leerteambijeenkomsten.Naast de dagelijkse begeleiding beoordeelt je mentor je stage in module 3.3. In module 3.4 vult de mentor een eigen beoordelingsformulier in.
Een niet eigen SLB’er woont in module 3.4 een (gedeelte van een) les bij, voert een feedbackgesprek met je over de gegeven les. Als criteria gelden de competenties die in de afstudeerfase centraal staan. De SLB’er of basisschoolcoach kijkt in een voortgangsgesprek per periode hoe je je hebt ontwikkeld vanuit de vorige module, hoe je hebt gewerkt aan je POP en de competenties. Vanuit dit bezoek en je beoordeling van de mentor maak je een nieuw POP.

If buy amphetamine online without prescription early, iron supplement treatment iron overload and serum bilirubin levels outbreaks not otherwise. where to buy pure mdma crystals no prescription brain tumors is cancer that inside the lining cancer are more bladder cancer. We have performed is most commonly only developing new patients whose breasts have lost their become where to buy methoxetamine online without prescription and more popular over the shape of and the challenges people come to us for help. For example, they punctum order temazepam evident the exposure with. Although most patients it helpful to hematological malignancy characterized order etizolam without a prescription short course friends or their.