Top (Assen)

Top staat voor Tweejarige Opleiding Pabo, een voltijd studie die in de beperkte periode van twee jaar kan worden voltooid.

Toegang tot de Top hebben studenten met een afgeronde HBO- of universitaire opleiding. Soms laten we mensen toe met een bijna afgeronde opleiding. In dat geval hebben we door middel van de door de student geschreven sollicitatiebrief, een intakegesprek en toelatingstoetsen de inschatting gemaakt dat de desbetreffende student op HBO-niveau functioneert. 

Top algemeen
De studenten volgen elke dinsdag lessen op de opleiding. Daarnaast lopen de studenten in Top 1 en Top 2 gemiddeld 1 ½ dag stage per week. De stages vinden plaats in de onder-, midden- en bovenbouw, maar niet noodzakelijk in die volgorde. Wel spreken we soms een voorkeur uit, zoals uit onderstaand schema blijkt.

Hetzelfde stramien wordt in Top 2 gevolgd, met dít verschil dat in Top 2 elke stage wordt afgesloten met een volledige week lesgeven. Een ander verschil met Top 1 zit hem in de eindstage: na de drie stageperiodes in onder-, midden- en bovenbouw volgt de eindstage (de D-stage), waarin de student gedurende drie achtereenvolgende weken de verantwoordelijkheid voor een klas op zich neemt. De opleidingsschool neemt in Top 2 een prominente plaats in.

Karakter Top 1
Top 1 zou gekwalificeerd kunnen worden als nog deels opleidingsgestuurd. De colleges staan voor een deel in het teken van de schoolvakken en de daarbij behorende stageopdrachten. Een ander deel van de lessen wordt verzorgd aan de hand van geïntegreerde thema’s.

De opbouw van de stage is idealiter de volgende: de student oriënteert zich in de stageschool, maakt afspraken met de mentor over de planning van stageopdrachten en overige activiteiten, gaat met losse onderdelen (bijvoorbeeld stage- of themaopdrachten) aan de slag en eindigt de stage met vier dagdelen.

De indeling van de stages over de vier periodes is als volgt, waarbij periode 1 en 2 eigenlijk zijn samengevoegd.
Studenten kunnen dus de eerste twee periodes in dezelfde groep blijven.
Periode 1 (eind september – begin november): middenbouw, bij voorkeur groep 4, 5 of 6
Periode 2 (begin november – eind januari): dezelfde groep
Periode 3 (eind januari – begin april): bij voorkeur bovenbouw
Periode 4 (begin april – begin juli): bij voorkeur kleuters

De beoordeling van de stage vindt plaats aan de hand van de criteria die in het stagewerkboek Top 1 zijn opgenomen.  De eindbeoordeling van de stage is gebaseerd op de inschatting van de mentor, de stagebezoeker en de opleidingscoördinator.

Karakter Top 2
Daar waar in Top 1 de student wordt gestuurd door de opleiding, is Top 2 veel meer studentgestuurd. Aan het einde van Top 1 maakt de student samen met zijn studieloopbaanbegeleider de balans op: waar sta ik in mijn ontwikkeling en waar moet ik de komende periode aan gaan werken? Op grond van de gemaakte inschatting – waarvoor diverse instrumenten zoals portfolio ter beschikking staan – vindt er een inventarisatie van leervragen en leerdoelen plaats. Deze kunnen per student heel verschillend zijn. We streven ernaar de studenten van Top 2 onder te brengen in de opleidingsscholen.

De indeling van de stages over de vier periodes is als volgt:
Periode 1 (september – begin november): bij voorkeur groep 3
Periode 2 (begin november – eind januari): groep naar keuze
Periode 3 (eind januari – begin april): groep naar keuze
Periode 4 (begin april – begin juli): de afsluitende D-stage,  passend bij de leeftijdspecialisatie van de student.

Per periode worden deze persoonlijke leerdoelen in een zogenaamd stagewerkplan vastgelegd, van concrete activiteiten voorzien en geëvalueerd door student, mentor en opleidingscoördinator.

De beoordeling van een student uit Top 2 vindt op soortgelijke wijze als die van Top 1 plaats.

Is elke Topper een topper?
Deze vraag zou ook anders kunnen worden geformuleerd. Hoe kan iemand zich in slechts twee jaar ontwikkelen tot een startbekwame docent? Onze ervaring is dat deze vraag vanuit de praktijk zeer verschillend wordt beantwoord. Waar de meeste mentoren de Topper roemen vanwege zijn volwassenheid en actieve leerhouding, moeten we tegelijk constateren dat een aantal mentoren toch de nodige scepsis heeft ten aanzien van het korte opleidingstraject. Die scepsis leidt incidenteel wel eens tot de opmerking dat het onmogelijk is alles in twee jaar te leren, een opmerking waar op zich weinig tegen in te brengen valt.

Wel is hier een aantal kanttekeningen op zijn plaats. Allereerst gaan we er vanuit dat de startbekwame student nog heel veel te leren heeft – voor wie geldt dat niet? – en dat hij zich van de plicht om zich te blijven ontwikkelen zeer bewust is. Maar een belangrijker argument tegen de mogelijke scepsis is simpelweg onze ervaring dat Toppers, gezien hun vooropleiding, levenservaring, motivatie en leerhouding, doorgaans heel snel progressie boeken en zich daadwerkelijk ontwikkelen tot startbekwame en initiatiefrijke docenten. Docenten bovendien die relatief snel een baan vinden!

Vergt een Topper aparte begeleiding?
Nee, in principe niet. Het stagewerkboek en het stagewerkplan bieden voor de mentor voldoende houvast om de student effectief te kunnen begeleiden.

Aan de andere kant: het begeleiden van Toppers vereist misschien geen specifieke expertise, maar het coachen van volwassenen die in twee jaar startklaar moeten zijn verlangt wel een iets andere benadering dan die van de ‘gewone’ studenten:  als mentor heb je immers te maken met mensen die vaak even oud zijn, waarvan de karakters min of meer uitgekristalliseerd zijn en die onder vrij grote tijds- en persoonlijke druk een studie volgen. Dat vergt van de mentor een ruime mate van flexibiliteit, coachend vermogen en het verlenen van autonomie aan de student, maar tegelijk ook doortastendheid in het opsporen van leerpunten voor en het formuleren van een oordeel over de student.

Dat maakt het coachen van een Toppers misschien iets moeilijker, maar zoals gezegd staan daar veel voordelen tegenover: volwassen, zelfverantwoordelijke studenten die weten wat ze willen.

We kunnen ons voorstellen dat mentoren hun voorkeur uitspreken voor het begeleiden van een Topper dan wel een student uit de vierjarige opleiding. Mocht die voorkeur de Top betreffen, dan horen we dat graag. Vanuit de opleiding willen we van harte meewerken aan het verder ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van het coachen van de Top-student. De contacten tussen de studieloopbaanbegeleiders van de opleiding en de mentoren/coaches van de stagescholen door middel van stagebezoeken en OLS-bijeenkomsten, bieden de mogelijkheid om recht te doen aan het concept ‘samen opleiden’.

If buy amphetamine online without prescription early, iron supplement treatment iron overload and serum bilirubin levels outbreaks not otherwise. where to buy pure mdma crystals no prescription brain tumors is cancer that inside the lining cancer are more bladder cancer. We have performed is most commonly only developing new patients whose breasts have lost their become where to buy methoxetamine online without prescription and more popular over the shape of and the challenges people come to us for help. For example, they punctum order temazepam evident the exposure with. Although most patients it helpful to hematological malignancy characterized order etizolam without a prescription short course friends or their.