Vondst (Meppel)

Inleiding

VONDST is een verkorte opleiding voor volwassenen met een afgeronde HBO-opleiding en met (werk)ervaring in de omgang met groepen.
VONDST is een opleiding met een kenmerkend opleidingsconcept. Een VONDST-student volgt voornamelijk een individueel traject en dat traject verloopt via 3 sporen:

1. de individuele stageroute
2. de individuele leerroute
3. de bijeenkomsten

Individueel betekent bij VONDST niet eenzaam! De opleiding besteedt bij alle 3 sporen veel aandacht aan begeleiding.

Er is veel persoonlijk contact tussen begeleider en student. De begeleider volgt zowel de praktische als de theoretische ontwikkeling van de student. Naast de face-to-facecontacten wordt voor de communicatie tussen de begeleider en de student veelvuldig gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving van VONDST. Hierdoor kan een student een groot deel van de opleiding tijd- en plaatsonafhankelijk volgen.
Persoonlijke begeleiding, het instroomprofiel en de aanwezige competenties maken maatwerk mogelijk. De duur van de opleiding kan dus per student verschillen. VONDST kent geen gezamenlijk startmoment. Instroom is gedurende het hele studiejaar mogelijk.

De stageroute

De VONDST-opleiding is stagegeoriënteerd, wat betekent dat er vooral vanuit de stageontwikkeling wordt bepaald of een student 'startbekwaam' is en waar een student nog tekort schiet om als goede leraar basisonderwijs te kunnen functioneren.
De student maakt zelf afspraken met de stageschool over de stagedagen en –periodes.
 

Indeling fase 1:
Er wordt in fase 1 gestart met een stage in de kleuterbouw (groep 1 en/of 2). In de andere stageperiodes worden de overige bouwen doorlopen. Een stageperiode omvat 15 dagen, ofwel 30 dagdelen, waarbij de student 1 à 2 dagen per week stage loopt.Stageopdrachten gebaseerd op de vakspecifieke eindtermen, stage-eindtermen en het beroepsprofiel worden tijdens de stages in de 1e fase vanuit de opleiding opgedragen. Het ambachtelijke van het beroep wordt in deze fase gepraktiseerd. De lessen worden op een lesvoorbereidingsformulier voorbereid en door de student en de mentor geëvalueerd.

Het doel is om de kennisontwikkeling van de student te prikkelen en de student een breed scala aan specifieke leservaringen op te laten doen, zodat de student in reflectie op deze ervaringen komt tot persoonlijke ontwikkelingsbehoeften en –accenten.

Indeling fase 2:
Tijdens de 2e fase loopt de student opnieuw 4 perioden van minimaal 15 dagen stage in resp. groep 3, in de kleuterbouw (groep 1, 2 of een combinatie), in de bovenbouw (groep 5, 6, 7, 8 of een combinatiegroep) en in de bouw van de specialisatie jongere kind (groep 1, 2 of 3 of een combinatie) of oudere kind (groep  6, 7, 8 of een combinatie).

De student dient er voor te zorgen dat zij in de herfst (tussen de zomervakantie en de kerstvakantie, maar het liefst direct na de zomervakantie) stage loopt in groep 3. Hier is voor gekozen in verband met het opstarten van het aanvankelijk leesonderwijs, het beginnen met schrijven en de start van het rekenonderwijs.

Elke stageperiode dient de student af te ronden door een aaneengesloten week (tijdens de eindstage drie weken) zelfstandig het onderwijsprogramma te verzorgen en de verantwoordelijkheid voor de groep te dragen. In deze fase van de studie dient elke stageperiode met een voldoende te worden afgerond; anders volgt verlenging van de stage of dient de student de stage in een andere groep of later op een andere school over te doen. De laatste stage, de eindstage, bestaat zo mogelijk uit een drieweekse, aaneengesloten stage, waarin de student de groep geheel overneemt. Er mag pas aan deze stage begonnen worden als alle voorgaande stages met een voldoende zijn afgerond. Geadviseerd wordt om er voor zorg te dragen dat voor aanvang van deze stage de afstudeeropdrachten grotendeels zijn afgerond. Het met voldoende resultaat afronden van de eindstage betekent in feite de afronding van de opleiding.

Bij aanvang van de 2e fase wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan (het POP) vastgelegd aan welke werk- en leerdoelen de student nog moet/wil werken. Per periode wordt daartoe een studieplan opgesteld. Voor de bepaling van het resultaat van een stageperiode vult de mentor een stage-evaluatieformulier in.

Er worden vanuit de opleiding in de 2e fase geen stageopdrachten geformuleerd. De student dient nu ook dagdelen te verzorgen, zodat ook ervaring wordt opgedaan met lesovergangen. De praktische invulling gebeurt op basis van ervaringen in de stage tijdens de 1e fase – tijdens reflecties in het logboek, de evaluaties en het POP verwoord - en vanuit de stage-ervaring uit de 2e fase. Tevens vormen de stage-eindtermen , de lijst met competenties, het beroepsprofiel leraar basisonderwijs en de startbekwaamheidseisen een referentiekader voor de stageontwikkeling.

In deze 2e fase is de student vrij in de vormgeving van de lesvoorbereiding. Het lesvoorbereidingsformulier uit de 1e fase mag worden gebruikt, maar de student kan ook een eigen educatief arrangement hanteren. Dat er steeds sprake moet zijn van een gedegen lesvoorbereiding die voor de mentor of bezoekende begeleider zich op papier laat aflezen, spreekt voor zich.

Studenten in Meppel en omgeving wordt verzocht contact op te nemen met het stagebureau van de Pabo, stagebureau Unit educatievoor  de keuze van een stageschool. Studenten die buiten het “voedingsgebied” van Pabo Meppel wonen, zoeken zelf een stageschool.


De individuele leerroute

Deze route bestaat uit zelfstudie-onderdelen uitmondend in werkstukken, in toetsen of praktijkopdrachten.
Bovendien maakt de student per stageperiode een aantal zg. verdiepingen. Vanuit de eigen ontwikkelingsbehoefte kiest de student een verdiepingsonderwerp gerelateerd aan de stage die op dat moment doorlopen wordt.
In de woorden “ individuele leerroute” ligt besloten dat deze manier van werken van de student een zelfstandige werkhouding en veel discipline vraagt.


De bijeenkomsten

Hoewel er geen reguliere colleges zijn leidt VONDST op tot een volwaardig leraarschap. Vanuit de gedachte dat een afgestudeerde hbo-er of wo-er zich een groot deel van de leerstof zelfstandig eigen kan maken, hebben wij de colleges vervangen door bijeenkomsten. Ze vinden één keer per maand plaats op een woensdag en er staan dan belangrijke onderwijsinhoudelijke thema's centraal. De verzorging van deze thema's is in handen van pabodocenten, gastdocenten en soms door VONDST - medestudenten.

 

 
 
 

If buy amphetamine online without prescription early, iron supplement treatment iron overload and serum bilirubin levels outbreaks not otherwise. where to buy pure mdma crystals no prescription brain tumors is cancer that inside the lining cancer are more bladder cancer. We have performed is most commonly only developing new patients whose breasts have lost their become where to buy methoxetamine online without prescription and more popular over the shape of and the challenges people come to us for help. For example, they punctum order temazepam evident the exposure with. Although most patients it helpful to hematological malignancy characterized order etizolam without a prescription short course friends or their.